Dodatok č.18 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO z obce

Druh:Zmluva
Číslo:6000/2002/V-8
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č.18 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO z obce
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Brantner Nova, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31659641
Cena:
Dokument zo dňa:29.11.2017
Zverejnené dňa:04.12.2017
Poznamka: