dodatok k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO

Druh:Zmluva
Číslo:19
Predmet (popis dokumentu):dodatok k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Brantner Nova, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31659641
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.12.2018
Zverejnené dňa:10.01.2019
Poznamka: